PubG Kr New Mod Apk || 2021 New Kr Mod apk ♦Antibane Fully Safe 100% || Vip Paid Hack For Kr No Root

2 Просмотры
Издатель
????ᴅᴇᴀʀ ɢᴜʏ????????
----------------
????̈????́????̀. ????????Ť ????????̀ŕ????̀ ????ĺĺ ????̀????́????́????????́????̀

⚠️ ???????????????????? ⚠️

↘️↘️ ???????????????????????????? ⬅️⬅️


ɪ ᴋᴇᴇᴘ ʙʀɪɴɢɪɴɢ sᴜᴄʜ uniqe ᴠɪᴅᴇᴏs ғᴏʀ ʏᴏᴜ.ʙᴇ sᴜʀᴇ ᴛᴏ sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ʙʏ sᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴜs.
{ᴀɴᴅ}
ʏᴏᴜʀ ϙᴜᴇʀɪᴇs ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴠɪᴅᴇᴏs;
sᴜᴄʜ ᴀs;

1. ᴛᴇᴄʜ ɪssᴜᴇs ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ
------------------

2.ɢᴀᴍɪɴɢ ʀᴇʟᴀɪᴛᴇᴅ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ
---------------------

3.ᴍᴏᴅ ᴀᴘᴋ / ʜᴀᴄᴋs ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ
----------------------

???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????

????????????????????????????????????????????

???? अरे भाई नीचे जाने से पहले चैनल
तो सब्सक्राइब करते जाओ ||
???????????????????????????????????? || ????????????????????????????????????

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

-------------------------------

????????????????????????????????????????????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????????????????????????????????????????????

???? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????

⚠️ ???????????????? ???????????????????????????? ⚠️

???? ɪ ʟᴏᴠᴇ ᴜ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ????
...................................
????©ᴅᴇᴀʀ ᴘᴜʙɢ ɢʟ+ᴋʀ : ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇᴅ ᴏɴ ᴛʜɪs ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴀʀᴇ ғᴏʀ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇs ᴏɴʟʏ ᴛʜɪs ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴅᴏᴇs ɴᴏᴛ ᴘʀᴏᴍᴏᴛᴇ ᴏʀ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇ ᴀɴʏ ɪʟʟᴇɢᴀʟ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ .ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪs ɴᴏ ᴡᴀʏ ʀᴇsᴘᴏɴsɪʙʟᴇ ғᴏʀ ᴀɴʏ ᴍɪsᴜsᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ. ⚠️ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴇᴠᴇʀ ᴀ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ sᴛʀɪᴋᴇ ᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴀᴋᴇ ᴅᴏᴡɴ.ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴍʏ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ sᴏ ᴇ-ᴍᴀɪʟ ᴜs ᴀsᴀᴘ.. ɪ ᴡɪʟʟ ʀᴇsᴘᴏɴᴅ ʏᴏᴜ.ɪɴ 24 ʜᴏᴜʀs???? ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ????????

????????????????????????????????
"ᴇᴍᴀɪʟ ᴜs ᴡɪᴛʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛɪᴛʟᴇ"
{ᴋʜᴀɴʙʀᴏᴏғғɪᴄɪᴀʟ92@ɢᴍᴀɪʟ.ᴄᴏᴍ}

-----------♦♦♦♦♦-------------
????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????

???? ???????????????? ???????? ???????????????? ????

????????????????????????

1. ???? ♦MPG VIP PUBG KR MOD APK♦
2.???? ♦32 bit obb Pubg KR♦♦Pubg Global Mod Apk By Mpg Vio ♦
????????????????????????????????????


------------♦♦♦♦♦------------


????????_???????????????????????? ???????? ????????_????????

【 ???????????????????????????????? 】
【 Khan Bro {Discuss Room}【 ???????????????????????????????????? 】
【】

????????????????????????????????????????????????????????????

--------------------------------

???? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????
⚠️ ????????????????????????????????????????????????????????????92@????????????????????.???????????? ⚠️

--------------------------------

????????????????????????????????????????????????????????????


⚠️ !????????????????????????????! ⚠️

????❌????????????'???? ???????????? ???????????????? ???????? {???????????????????? ????????????????}❌
ᴘʟᴀʏ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴡ ɪᴅ ᴏʀ ɢᴜᴇsᴛ
Aғᴛᴇʀ 3 Dᴀʏs
ɪғ ʏᴏᴜʀ ɪᴅ ɪs ɴᴏᴛ ɢᴇᴛᴛɪɴɢ ʙᴀɴɴᴇᴅ,
ᴛʜᴇɴ ᴜsᴇ ɪᴛ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ???????????????? ???????? ID.????

????Bᴇ Hᴀᴘᴘʏ & ᴋᴇᴇᴘ Yᴏᴜʀ????
MAIN ID Sᴀғᴇ Aᴛ Aʟʟ ᴛɪᴍᴇ????

-----------♦♦♦♦♦-------------


???????????????????????? ???????????? ????????????????????

ⁱ́ᶠ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ᵈᵉᵛᵉˡᵒᵖᵉʳ ᵒʳ ᵗʰᵉ ᵒʷⁿᵉʳ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵍᵃᵐᵉ ᵃⁿᵈ ʷᵃⁿᵗ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵈᵉˡᵉᵗᵉ ᵗʰⁱˢ ᵛⁱᵈᵉᵒ ᵒⁿ ᵐʸ ᶜʰᵃⁿⁿᵉˡ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ᵉ-ᵐᵃⁱˡ ᵐᵉ ᵃˢᵃᵖ, ⁱ ʷⁱˡˡ ʳᵉˢᵖᵒⁿᵈ ʷⁱᵗʰⁱⁿ 24 ʰᵒᵘʳˢ ᵒʳ ˡᵉˢˢ. ᵗʰᵉʳᵉ ⁱˢ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵃ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ˢᵗʳⁱᵏᵉ ᵃ ᵛⁱᵈᵉᵒ ᵈᵒʷⁿ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᵍᵉᵗ ⁱᵗ ʳᵉᵐᵒᵛᵉᵈ ʷⁱᵗʰⁱⁿ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ᵈᵃʸ ᵃⁿᵈ ᵏᵉᵉᵖ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃⁿⁿᵉˡ ᵃⁿᵈ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ʰᵃᵖᵖʸ.

????????****ᵃⁿᵈ****????????

????ⁱᶠ ᵘ ʷᵃⁿᵗ ˢʰᵃʳᵉ ʸᵒᵘʳ ᶜʳᵉᵈⁱᵗ ⁱⁿ ᵐʸ ᵈⁱˢᶜʳⁱᵖᵗⁱᵒⁿ/ᵛⁱᵈᵉᵒˢ; ˢᵒ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗˡʸ........????????????
???? ʸᵒᵘ ˢᵘʳᵉ ᵗʰᵃᵗ ⁱˢ ʳⁱᵍʰᵗ ..........!Mod By Mpg @Credit MpG Gaming

Apk Credit @MasterpieceGaminG

--------------------------------
????????????????????????????????????????????????????????????


【 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????】

????ɪ????ᴄʟᴀɪᴍᴇʀ:- Vɪᴅᴇᴏ ɪs ғᴏʀ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇs ᴏɴʟʏ. Cᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976, ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ɪs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ "ғᴀɪʀ ᴜsᴇ" ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇs sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍ, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ, ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ, ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ, sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ, ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ. Fᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴜsᴇ ᴘᴇʀᴍɪᴛᴛᴇᴅ ʙʏ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ sᴛᴀᴛᴜᴛᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍɪɢʜᴛ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ. Nᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ᴛɪᴘs ᴛʜᴇ ʙᴀʟᴀɴᴄᴇ ɪɴ ғᴀᴠᴏʀ ᴏғ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ.

????????????????????????????????????????????????????????????


???????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? T????????????????????????

????????????'???? ???????????????????????? ????????
????????????????
????????????????????????????
????????????????????̀


#KhanbroSpN#SpNboy
#KhanbroSpN#SpNboy
#KhanbroSpN#SpNboy
#KhanbroSpN#SpNboy
Категория
Фантастика онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика